Informacja Faktury

W przypadku chęci uzyskania faktury proszę wypełnić pola w danych adresowych - firma
Jeżeli dane nie zostaną wprowadzone w polu firma faktura nie zostanie wygenerowana.

W przypadku sprzedaży za ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym
fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon
potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany
na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.playlove4u.com z dnia 08.03.2020 r. Aktualizacja sklepu regulaminu 15.12.2022

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.playlove4u.com

 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.playlove4u.com , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym www.playlove4u.com , prowadzonym przez "Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania", Gumniska 17, 39-208 Gumniska, NIP 8731575601 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.playlove4u.com

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.playlove4u.com , prowadzony jest przez "Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania", Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601, REGON 691723973

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania", Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.playlove4u.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego mają prawo osoby zarejestrowane oraz niezarejestrowane w Sklepie.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Zasady dokonywania zakupów

 

4.1. Sklep internetowy www.playlove4u.com , prowadzi sprzedaż wyłącznie nowych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.

 

4.2. Do korzystania ze sklepu www.playlove4u.com potrzebny jest komputer lub inne urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę mogącą otwierać strony internetowe.

 

4.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, podanie danych do wysyłki, wybór formy płatności oraz wysyłki i przesłanie zamówienia poprzez mechanizmy sklepu.

 

4.4. Zamieszczone na stronach sklepu www.playlove4u.com informacje, opisy produktów oraz ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności dostępny na www.playlove4u.com

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.playlove4u.com , dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a) przedmiotu zamówienia,

 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

c) wybranej metody płatności,

 

d) wybranego sposobu dostawy,

 

e) czasu dostawy,

 

5.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 

5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

 

5.8. W przypadku braku któregokolwiek towaru z zamówienia Klient zostanie powiadomiony przez sklep www.playlove4u.com o tym fakcie przed wysłaniem zamówienia (zmiana statusu zamówienia na status wysłane), a w przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty otrzyma jej zwrot w ciągu 7 dni roboczych.

 

W przypadku znacznego wydłużenia deklarowanego przez www.playlove4u.com terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

 

5.9. Sklep www.playlove4u.com może odmówić realizacji zamówienia w przypadku niemożliwości jego potwierdzenia, niepoprawnych danych kontaktowych braku płatności lub trwałego braku towaru. W takim przypadku sklep informuje o tym fakcie Klienta telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

5.10. Klient wyraża zgodę na przekazanie adresu email wraz z szczegółami zamówienia do zewnętrznych firm w celu wystawienia opinii, recenzji dla sklepu www.playlove4u.com

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

a) przelewem na numer konta bankowego 71105018361000009271210081 prowadzonego w ING Bank Śląski S.A.

 

b) płatnością w systemie Dotpay, Paypal

 

c) zapłata kartą płatniczą VISA, MASTERCARD, pobranie zapłaty następuje przed wysłaniem zamówienia.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

d) płatności kurierowi gotówki przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

 

e)Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

f) Zwrot srodków:

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”

 

VII. Dostawa i czas zamówienia

 

7.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

7.2. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost lub firmy kurierskiej.

 

7.3.Koszty dostawy dostępne są pod adresem http://playlove4u.com/koszty-wysylki Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

7.4. Koszt dostawy może być uwzględniony w cenie towaru na paragonie lub fakturze VAT.

 

7.5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

 

7.6. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeżeli w zamówieniu znajdują się towary o różnym czasie realizacji, do wyliczenia terminu realizacji przesyłki należy przyjąć najdłuższy czas.

 

7.7. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia i wynosi od 1- 5 dni roboczych.

 

7.8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

7.9.Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 

8.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601, REGON 691723973, sklep@playlove4u.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

8.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5.Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopię dowodu zakupu.Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.

8.6. Zwrot srodków:

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

IX. Skutki odstąpienia od umowy

 

9.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

9.2. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

 

a) Proszę odesłać nam rzecz na adres Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.;

 

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

X. Reklamacje dotyczące Towarów

 

10.1. Właściciel sklepu www.playlove4u.com zobowiązuje się do dostarczania swoim Klientom rzeczy bez wad.

 

10.2. Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

10.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@playlove4u.com. Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Procedura reklamacyjna:

 

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy (potwierdzone protokołem sporządzonym przez doręczyciela), powinien poinformować nas o tym na adres e-mail: sklep@playlove4u.com i odesłać towar przesyłką pocztową na adres: Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska.

 

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

11.1. Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601, REGON 691723973 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska, mailowo pod adres sklep@playlove4u.com

 

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

11.5. Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601, REGON 691723973 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2020 r.

12.3 Klient zaznaczając specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie swojego adresu e-mail firmom zewnętrznym oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz firmy zewnętrzne danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

12.4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.


12.5. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej  lub telefonicznie.

 

XIII Polityka prywatności sklepu internetowego Playlove4u.com

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do Klientów sklepu internetowego playlove4u.com Użytkownik sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności i jej akceptacji. W przeciwnym razie, nie powinien korzystać z zawartości sklepu. Poniżej prezentujemy nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkowniku.Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności 

 

Administratorem danych osobowych jest:

Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania, Gumniska 17, 39-208 Gumniska , NIP 8731575601

Wykorzystywane dane osobowe

 

1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety po sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

Ochrona i poufność danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez sklep internetowy playlove4u.com są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy Sprzedaż Internetowa Andrzej Kania oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883). Informacje dotyczą m.in. realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń, rozwiązywania ewentualnych reklamacji oraz informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sklep, za zgodą klienta.

 

Sklep zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, nie biorącym udziału w realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.Nie

 

Bezpieczne przechowywanie danych

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub uaktualnienia.

 

 

Opinie w sklepie internetowym

 

1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienieformularz online umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

 

Zmiana polityki prywatności

Sklep playlove4u.com zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, bez obowiązku informowania o tym użytkowników, w dowolnym momencie. Osoba wchodząca na stronę sklepu ma obowiązek zapoznać się z polityką prywatności.

  

 

 

Ostrovit Botanicessence FORMEDS Baan Ya Sa  5star4a Herb Thai Zhong swede

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl